O nas

Cele powołania Polskiej Izby Biomasy jako zrzeszenia przedsiębiorców i firm:

 • wzrost energetycznego wykorzystania biomasy wszędzie tam, gdzie jest to ekonomicznie i społecznie uzasadnione,
 • wzrost produkcji urządzeń do przetwarzania i energetycznego wykorzystania biomasy,
 • wsparcie dla rozwoju rynku biomasy w Polsce dla energetyki rozproszonej.

 

Izba zrzesza:  

 • producentów biomasy wykorzystywanej do celów energetycznych,
 • producentów paliw z biomasy,
 • producentów urządzeń do wytwarzania paliw z biomasy,
 • producentów urządzeń do energetycznego wykorzystania biomasy,
 • handlowców sprzedających wyżej wymienione produkty,
 • producentów energii wytwarzanej z udziałem biomasy,
 • instytucje i organizacje działające na rzecz wykorzystania biomasy jako OZE.

 

Podstawowe obszary działalności Izby:

 • konsultacja projektów aktów prawnych i regulacji związanych z przedmiotem działalności PIB z resortami i urzędami administracji państwowej,
 • udział w tworzeniu lokalnych programów produkcji biomasy i jej energetycznego wykorzystania,
 • pomoc członkom PIB w organizacji finansowania projektów z zastosowaniem biomasy,
 • wspieranie członków PIB w tworzeniu i realizacji biomasowych i biogazowych projektów inwestycyjnych,
 • wspieranie członków PIB w produkcji biomasy i urządzeń do jej energetycznego wykorzystania,
 • informacja i edukacja w zakresie produkcji i energetycznego wykorzystania biomasy.

 

Polska Izba Biomasy została powołana 26 lutego 2004 r. w Warszawie. Aktualnie zrzesza ponad 50 podmiotów gospodarczych z całej Polski, w tym część ma związek z rolnictwem i prowadzeniem plantacji roślin energetycznych oraz pozyskiwaniem biomasy. Izba corocznie współorganizuje targi specjalistyczne ENEX – Nowa Energia (Marzec – Targi Kielce) i organizuje warsztaty specjalistyczne „Energia z biomasy w praktyce”.

Polska Izba Biomasy to zrzeszenie przede wszystkim tych firm i przedsiębiorców, którzy popierają kogenerację rozproszoną z odnawialnych źródeł energii. Przedstawiciele członków Izby działają w sekcjach problemowych powoływanych w razie potrzeby wspólnego działania przy rozwiązywaniu aktualnych problemów branży biomasowej albowiem:

 

Przyszłość energetyczna wielu społeczności lokalnych to biomasa.

 

 

Adres pocztowy:
Polska Izba Biomasy
ul. Chmielna 100, 00-801 Warszawa, Poland
tel.+48 661 069 027; +48 601 547 607
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

LISTA CZŁONKÓW

Przepraszamy - wkrótce aktualna lista członków Polskiej Izby Biomasy

 

Materiały dodatkowe

CZAS NA BIOMASĘ

 

Najwyższy czas pomyśleć o tym, co będzie działo się jaszcze w tym wieku, gdy paliw kopalnych zacznie brakować, a przecież to ponad 85% pokrycia zapotrzebowania na energię na świecie. W ciągu roku ludzie zużywają energię, na zgromadzenie której trzeba było 500 tys. lat, a zapotrzebowanie wciąż rośnie i według niektórych prognoz do 2035 roku podwoi się. Wtedy udokumentowane dziś złoża ropy naftowej będą już na wyczerpaniu...

 

Nie można sobie wyobrazić życia bez jedzenia i energii. Bez energii elektrycznej i cieplnej cywilizacja w obecnym kształcie przestanie istnieć, ale nie jest jeszcze za późno, aby coś zrobić. Ogromne awarie sieci elektroenergetycznych w ostatnich latach uzmysłowiły specjalistom jak ważną rolę może odegrać energetyka rozproszona, i najlepiej, wykorzystująca źródła odnawialne energii. Powstaje w ten sposób nowa dziedzina aktywności ludzkiej, która przyniesie bezpieczeństwo energetyczne i da zatrudnienie.

 

Polska jest tu w bardzo korzystnej sytuacji, ponieważ ma wielki potencjał energii z biomasy. Inne źródła energii odnawialnej z wody, wiatru, słońca i ziemi są również ważne, ale razem stanowią zaledwie kilka – kilkanaście procent tego potencjału. Do roku 2010 ponad 7,5 % energii elektrycznej ma być wykorzystane z odnawialnych źródeł (to dwuipółkrotnie więcej niż obecnie) zgodnie z dyrektywą 2001/77/WE Unii Europejskiej. Czas więc poważnie zająć się biomasą, czyli znanym od tysiącleci drewnem na opał oraz innymi „substancjami pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji".

 

Cele Polskiej Izby Biomasy

Apelami i dyrektywami niewiele uda się zdziałać. Trzeba wysiłku wielu instytucji i firm, którym najzwyczajniej w świecie powinno się to opłacać. Tak powstała w lutym 2004 roku Polska Izba Biomasy. Za cel postawiono sobie obok poprawy opłacalności upraw energetycznych i przetwarzania biomasy zwiększenie bezpieczeństwa zaopatrzenia w energię. Ważne, aby stała się z czasem tańsza od tej pochodzącej ze źródeł kopalnych, w dużej części importowanych z bardzo daleka. Trzeba rozwijać technologie energetycznego wykorzystania biomasy. Pomoże to ochronie środowiska naturalnego, zwłaszcza przed szkodliwą emisją dwutlenku węgla odpowiedzialnego w dużej mierze za „efekt cieplarniany" na Ziemi. Celem jest również aktywizacja gospodarcza lokalnych społeczności i zwalczanie bezrobocia, zwłaszcza w małych miejscowościach i na terenach wiejskich.

 

Kogo zrzesza Polska Izba Biomasy

Izba zrzesza podmioty gospodarcze, które chcą znaleźć swoje miejsce w biznesie, jakim staje się produkcja energii ze źródeł odnawialnych. Aktualnie są to producenci paliw z biomasy, w tym coraz popularniejszych peletów, urządzeń do energetycznego wykorzystania biomasy oraz dystrybutorzy tych paliw i urządzeń. Duża grupa członków Izby reprezentuje firmy instalacyjne z całej Polski, bo to one będą najaktywniejszymi propagatorami zmiany rodzaju paliwa do użytku codziennego. Są również instytucje działające na rzecz wykorzystania biomasy, na czele z zasłużoną organizacją pozarządową Polskim Towarzystwem Biomasy POLBIOM, członkiem Europejskiego Towarzystwa Biomasy (European Biomass Association) w Brukseli. W tej grupie znajdują się również instytuty badawcze udzielające Izbie wsparcia naukowego i organizacyjnego. Należy wymienić Instytut Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa z Warszawy, Instytut Techniki Grzewczej i Sanitarnej z Radomia, Instytut Technologii Drewna z Poznania oraz współpracujący z Izbą Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla z Zabrza.

 

Czym aktualnie zajmuje się Izba

Korzystając z ustawowych uprawnień Polska Izba Biomasy zajmuje się lobbingiem korzystnych dla odnawialnych źródeł energii rozwiązań w sferze legislacyjnej i ekonomiczno – fiskalnej. Jest to zadanie o bardzo długim horyzoncie czasowym, ale wagi tej pracy dla przyszłości energetycznej nie da się przeszacować.

Bieżące prace skupiają się nad kilkoma grupami zagadnień. Wspieranie rynku rozwoju rynku peletów w Polsce jest bardzo pilną kwestią, gdyż dotychczas cały efekt ekologiczny jest transferowany za granicę. Świadomość konsumentów, że jest źródło energii przynajmniej o połowę tańsze od oleju opałowego i tańsze od gazu, jest bardzo mała. Wkrótce to ma się zmienić.

Największe zasoby energii kryją się nie w procesie spalania biomasy, ale jej fermentacji beztlenowej. Mają tu swój udział najróżniejsze odpady organiczne, które jak na razie są bezproduktywnie utylizowane. To też musi się zmienić. Uzyskany biogaz da energię elektryczną i ciepło, które spowodują, że część wsi i małych miasteczek będzie samowystarczalna energetycznie. W Niemczech działa już 2.500 małych bioelektrociepłowni.

 Program Karola Teligi „400TKB" oznacza wymianę niemal pół miliona mało sprawnych pieców węglowych na dużo sprawniejsze, nowoczesne na biomasę (słoma, drewno). Jest to efekt ekologiczny i ekonomiczny na ogromną skalę, ale bez pomocy Państwa będzie trudno. Izba będzie zabiegała o taką pomoc.

Trwają przygotowania do uruchomienia handlu uprawnieniami do emisji CO2 . Od 1 stycznia 2005r. zaczyna Unia Europejska, a następnie cały świat dzięki przystąpieniu Rosji do Protokołu z Kyoto. Polska może dużo zyskać na tych transakcjach, ale trzeba przygotować wiele projektów inwestycyjnych z zastosowaniem biomasy jako źródła energii. Izba jest w trakcie przygotowań do tego.

Wzrost wykorzystania paliwa ekologicznego, jakim jest biomasa wymaga jego certyfikacji. Zajmą się tym współpracujące z Izbą instytuty badawcze (Poznań, Radom, Zabrze), ale należy przyspieszyć produkcję biomasy. Przygotowywany jest system kontraktacji biomasy z upraw energetycznych, które powinny stać się jedną ze specjalności polskiego rolnictwa. Izba będzie koordynowała prace nad powoływaniem związków producentów i organizacji odbioru biomasy przez energetykę. Nie jest to łatwy proces, ale tylko w ten sposób zasoby rolne mogą zostać optymalnie wykorzystane.Na koniec należy wspomnieć, że Izba organizuje targi i wystawy oraz szkolenia dla członków, a także propaguje stosowanie nowoczesnych technologii. To są jednak zajęcia rutynowe, które nie powinny odwracać uwagi od podstawowego problemu do rozwiązania:

 

Jak zastąpić, chociażby częściowo, paliwa kopalne odnawialnymi?

Najwyższy czas pomyśleć o tym, co będzie działo się jeszcze w tym wieku, gdy paliw kopalnych zacznie brakować... Polska Izba Biomasy - www.biomasa.org.pl

Listopad 2004 roku.

Statut

STATUT
Izby Gospodarczej
POLSKA IZBA BIOMASY
KRS 0000209229
WARSZAWA LUTY 2004 r.
 
Postanowienia ogólne.


§1
Polska Izba Biomasy zwana dalej "Izbą", utworzona została i działa zgodnie z ustawą z dnia 30.05.1989r. o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr. 35 poz. 195, z późniejszymi zmianami). Utworzenie Izby doszło do skutku na Walnym Zgromadzeniu podmiotów gospodarczych, członków założycieli, którzy uchwalili niniejszy statut i potwierdzili jego przyjęcie przez złożenie na nim podpisów.

§2
Izba jest organizacją samorządu gospodarczego, zrzeszającą osoby fizyczne i osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą oraz podmioty gospodarcze nie posiadające osobowości prawnej, zainteresowane energetycznym wykorzystaniem biomasy. Członkiem Izby nie może być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą jako uboczne zajęcie zarobkowe.

§3
Izba gospodarcza nosi nazwę Polska Izba Biomasy. Siedzibą Izby jest miasto stołeczne Warszawa, Izba ma charakter ogólnopolski i działa na terenie całego kraju i za granicą, Izba może tworzyć w kraju i za granicą swoje oddziały i przedstawicielstwa, zgodnie z obowiązującym prawem.
 
§4
Izba używa pieczęci z napisem "Polska Izba Biomasy". Cele, podstawowe zadania Izby oraz sposób i formy ich realizacji.

§5
Podstawowymi celami działania Izby są: stałe reprezentowanie interesów gospodarczych swoich członków w zakresie energetycznego wykorzystania biomasy w ich działalności wytwórczej, usługowej i handlowej, wobec organów państwowych oraz samorządowych oraz organizacji krajowych i zagranicznych, jak również podejmowanie przedsięwzięć na rzecz rozwoju ich stosunków gospodarczych z zagranicą, spełnianie funkcji usługowej, informacyjnej i doradczej na potrzeby członków Izby, kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej w działalności gospodarczej związanej z energetycznym wykorzystaniem biomasy.

§6
Do zadań Izby, sposobów i form ich realizacji, służących osiągnięciu celów statutowych, należą przede wszystkim:
 1. wyrażanie opinii o projektach rozwiązań systemowych odnoszących się do funkcjonowania gospodarki oraz współuczestnictwa, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w tym zakresie,
 2. przyczynianie się do tworzenia warunków rozwoju życia gospodarczego przez propagowanie oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych członków w zakresie energetycznego wykorzystania biomasy i rozwoju zrównoważonego,
 3. pozyskiwanie partnerów krajowych i zagranicznych do kooperacji produkcyjnej, technologicznej oraz współpracy handlowej i finansowej, 
 4. zapewnienie pomocy informacyjnej, organizacyjnej, doradczej, prawnej i finansowej członkom Izby,
 5. delegowanie swoich przedstawicieli do uczestnictwa w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych, w sprawach działalności wytwórczej, usługowej, handlowej oraz polityki gospodarczej,
 6. współpraca z organami administracji państwowej i samorządami terytorialnymi, 
 7. popieranie, we współpracy z właściwymi organami oświatowymi, rozwoju kształcenia zawodowego, wspieranie nauki zawodu w zakładach pracy oraz doskonalenia zawodowego pracowników, 
 8. współpraca z Krajową Izbą Gospodarczą, instytucjami, towarzystwami oraz klubami o podobnym zakresie działania, w kraju i zagranicą, 
 9. organizowanie i tworzenie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego i pojednawczego oraz uczestnictwo w postępowaniu sądowym, na odrębnie określonych zasadach, w związku z działalnością gospodarczą członków, 
 10. organizowanie giełd, targów, wystaw, pokazów i spotkań w kraju i zagranicą wraz z organizacją wyjazdów promocyjnych, 
 11. opracowywanie informacji z zakresu działalności gospodarczej prowadzonej przez zrzeszone jednostki Izby,
 12. organizowanie imprez kulturalnych i rekreacyjnych w celu konsolidacji i integracji członków Izby,
 13. wykonywanie powierzonych Izbie zadań określonych w przepisach prawa dla administracji państwowej lub samorządowej, 
 14. rozwijanie innych form służących realizacji celów statutowych Izby. Dla realizacji określonych statutowych zadań gospodarczych, Izba może tworzyć samodzielnie bądź wspólnie z innymi osobami prawnymi i fizycznymi, krajowymi i zagranicznymi, jednostki gospodarcze przewidziane przepisami prawa oraz przystępować do jednostek gospodarczych już istniejących. Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§7

Członkowie Izby dzielą się na:
 1. zwyczajnych, 
 2. honorowych.
Członkowie - założyciele są automatycznie członkami zwyczajnymi Izby.

§8
Członkiem zwyczajnym, zgodnie z zasadami określonymi w § 2. Statutu, może zostać osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot gospodarczy nie posiadający osobowości prawnej, prowadzące działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Przyjęcie członka zwykłego w poczet członków Izby następuje na podstawie uchwały Zarządu, w ciągu miesiąca po złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji oraz uiszczeniu wpisowego. O przyjęciu lub odmowie przyjęcia w poczet członków Izby zawiadamia się zainteresowanego w ciągu 14 dni od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd. Odmowa przyjęcia powinna być uzasadniona. Osobom fizycznym, osobom prawnym oraz podmiotom gospodarczym nie posiadającym osobowości prawnej, nie przyjętym w poczet członków Izby, służy odwołanie w terminie i trybie przewidzianym w § 12 pkt 2 Statutu. Członków honorowych powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, na wniosek Rady Głównej Izby, spośród osób fizycznych, osób prawnych i podmiotów gospodarczym prowadzących działalność gospodarczą, które mają szczególne zasługi dla rozwoju Izby. Osoby fizyczne będące członkami Izby wypełniają swoje prawa i obowiązki osobiście lub przez pełnomocników. Osoby prawne oraz podmioty gospodarcze nie posiadające osobowości prawnej wypełniają swoje prawa i obowiązki przez przedstawicieli. Członek może wystąpić z Izby z końcem miesiąca za uprzednim 3-miesięcznym wypowiedzeniem. Wypowiedzenie powinno być dokonane na piśmie.

§9
Członkowie zwyczajni Izby mają prawo do:
 1. czynnego i biernego wyboru do władz Izby,
 2. uczestnictwa we wszystkich formach działalności Izby,
 3. zgłaszania na Walnym Zgromadzeniu wniosków dotyczących działalności Izby.
Członkowie honorowi izby mają prawo do:
 1. brania udziału w Walnym Zgromadzeniu Izby z głosem doradczym, 
 2. opiniowania uchwał podejmowanych na Walnym Zgromadzeniu Izby.
§10
Izba może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie: PKD 91.11. Z; Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców,
PKD 91.33. Z; Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana
PKD 72.40. Z; Działalność związana z bazami danych,
PKD 74.30. Z; Badania i analizy techniczne,
PKD 74.40 Z; Reklama,
PKD 73.10. D; Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk biologicznych i środowiska naturalnego,
PKD 73.10. G; Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych,
PKD 73.10. H; Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
PKD 73.20. A; Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk ekonomicznych,
PKD 73.20. B; Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk prawnych,
PKD 74.13. Z; Badanie rynku i opinii publicznej,
PKD 74.84. A; Działalność związana z organizacją targów i wystaw,
PKD 74.14. A; Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
PKD 74.3. Badania i analizy techniczne,
PKD 51.18. Z; Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana
PKD 22.1. Działalność wydawnicza,
PKD 22.2. Działalność poligraficzna,
PKD 22.3. Reprodukcja zapisanych nośników informacji,
PKD 65.23. Z; pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane,
PKD 67.13. Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
PKD 80.42. B; Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane,
PKD 74.8. Pozostała działalność komercyjna. Działalność Izby nie może naruszać samodzielności członków Izby ani też wkraczać w ich sprawy wewnętrzne.

§11
Członkowie zwykli Izby zobowiązani są: przestrzegać postanowień Statutu Izby oraz Regulaminu i uchwał jej władz, współdziałać w realizacji celów statutowych Izby, regularnie opłacać składki członkowskie, brać czynny udział osobiście lub za pośrednictwem swych przedstawicieli w pracach Izby, przestrzegać norm współżycia społecznego i etyki zawodowej.

§12
Członkostwo w Izbie ustaje wskutek: dobrowolnego wystąpienia z Izby zgłoszonego na piśmie Zarządowi Izby z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, skreślenia z listy członków na podstawie decyzji Zarządu wskutek zwłoki z płatnością składek za okres dłuższy niż 6 miesięcy, wykluczenia z Izby na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, śmierci Członka Izby. Od decyzji Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu zainteresowany może wnieść odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji. Członek Izby może być zawieszony w prawach na podstawie uchwały Zarządu, jeżeli w sprawie o jego skreślenie lub wykluczenie konieczne jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego. Walne Zgromadzenie może wykluczyć Członka Izby, jeżeli: prowadzi działalność gospodarczą sprzeciwiającą się interesom pozostałych członków Izby, rażąco narusza postanowienia statutu. Walne Zgromadzenie może skreślić z listy członków Członka Izby, jeżeli z przyczyn od niego niezależnych nie może pozostawać dalej Członkiem Izby. Organy Izby.

§13
Organami Izby są:
 1. Walne Zgromadzenia Członków Izby,
 2. Zarząd,
 3. Rada Główna,
 4. Komisja Rewizyjna,
W Izbie mogą zostać ponadto utworzone następujące Organy Izby:
 1. Sąd Koleżeński, 
 2. Kapituła.
Nie można być równocześnie członkiem więcej niż jednego z Organów Izby, z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia Członków Izby. Wybory do Organów Izby, o których mowa w ust. 1. pkt. b, c, d i ust. 2 pkt. a), dokonywane są podczas Walnego Zgromadzenia Członków Izby w głosowaniu tajnym, spośród członków zwyczajnych Izby. Odwołanie członka Organu następuje także w głosowaniu tajnym. Warunkiem wyboru i odwołania członka Organu wymienionego w ust. 1. pkt. b. c. d. i ust. 2 pkt. a) jest uzyskanie ponad 50% głosów uprawnionych do głosowania, zgodnie z §17 Statutu. Kadencja Organów wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków Izby trwa cztery lata.
 
§14
Walne Zgromadzenie Członków Izby jest najwyższą władzą składającą się z członków zwyczajnych i rozstrzygającą we wszystkich sprawach należących do zakresu jej działania, skierowanych na realizację celów statutowych. Członkowie honorowi mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym i opiniodawczym. Walne Zgromadzenie Członków Izby może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
§15
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby odbywa się raz w roku i jest zwoływane przez Zarząd Izby nie później niż do końca maja. Zarząd zawiadamia pisemnie Członków Izby, 14 dni przed ustalonym terminem Walnego Zgromadzenia Członków Izby o miejscu, terminie i porządku obrad.
 
§16
 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby zwoływane jest z inicjatywy Prezesa Izby, Zarządu, na żądania Komisji Rewizyjnej lub na wniosek pisemny 1/4 członków zwyczajnych Izby.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby winno się odbyć nie później niż w ciągu 45 dni od daty złożenia wniosku lub żądania, wymienionego w ust. 1. i obradować nad sprawami, z powodu których zostało zwołane.
§17
W Walnym Zgromadzeniu Członków Izby biorą udział członkowie zwyczajni Izby. W Walnym Zgromadzeniu Członków Izby mogą również brać udział inne zaproszone przez Zarząd osoby oraz członkowie honorowi. Prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Członków Izby przysługuje tylko zwyczajnym Członkom Izby. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Izby zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 50% zwyczajnych Członków Izby – w pierwszym terminie i zwykłą większością bez względu na liczbę obecnych Członków Izby – w drugim terminie, który można zwołać w czasie nie krótszym niż 60 minut licząc od pełnej godziny po zakończeniu Walnego Zgromadzenia Członków Izby zwołanego w pierwszym terminie. Walne Zgromadzenie Członków Izby podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym lub jawnym, zgodnie z zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie Członków Izby regulaminem obrad. Uchwały podpisuje Prezes Izby lub jego zastępca i Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków Izby. Zmiana statutu i rozwiązanie Izby może nastąpić na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Izby większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i większością 2/3 głosów bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie Uchwały w przedmiocie uchwalenia lub zmiany wielkości oraz terminu uiszczania składki członkowskiej, zaproponowanej przez Zarząd podejmowane jest większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 50% Członków Izby.
 
§18
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Izby należy: uchwalanie wieloletnich strategii i rocznych kierunków działania Izby, wybór Prezesa Izby, członków Zarządu, członków Rady Głównej, członków Komisji Rewizyjnej oraz, w przypadku ich powołania, członków Sądu Koleżeńskiego, powoływanie w poczet członków honorowych, ustalanie rocznych budżetów, uchwalanie Statutu i zmian w Statucie, zatwierdzanie wysokości oraz zasad opłacania wpisowego i składek członkowskich, uchwalanie regulaminów obrad Walnego Zgromadzenia Członków Izby, zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego, jeżeli jest powołany, zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności statutowej, gospodarczej i finansowej oraz udzielanie absolutorium Zarządowi, podejmowanie uchwał w sprawach nie przekazanych do kompetencji innych Organów Izby, podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia członka zwyczajnego Izby, odwołanie członka honorowego, podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Izby, zatwierdzanie zasad etyki zawodowej członków Izby przedłożonych przez Radę Główną Izby.
VI. Zarząd.
 
§19
Zarząd kieruje bezpośrednio działalnością Izby i podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych w Statucie dla innych Organów. Zarząd Izby składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa, Sekretarza, Skarbnika i członków. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu i pracuje na podstawie przyjętego regulaminu.
 
§20
Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu i przewodniczy jego posiedzeniom. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków oraz podpisywania w imieniu Izby upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu i prokurent.
 
§21
Za pracę w Zarządzie Prezes i członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie, w wysokości uchwalonej przez Radę Główną.
 
§22
W przypadku ustąpienia członka Zarządu lub, gdy z jakiejkolwiek przyczyny nie jest on w stanie sprawować swej funkcji do końca kadencji, a liczba członków spadnie poniżej określonej w statucie Komisja Rewizyjna, wydeleguje spośród swoich członków osobę lub osoby do pełnienia funkcji członka Zarządu do czasu wyboru przez najbliższe Walne Zgromadzenia Członków Izby brakujących członków Zarządu. Jeżeli przypadek, o którym mowa w ust. 1. dotyczy Prezesa, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwoła niezwłocznie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby, powierzając jednocześnie pełnienie funkcji Prezesa jednemu z członków Komisji Rewizyjnej.
 
§23
Bezpośrednie wykonywanie prac w zakresie działalności statutowej Izby należy do Biura Izby. Biuro Izby we wszystkich swoich czynnościach podporządkowane jest Zarządowi. Biuro Izby prowadzi Dyrektor, który jest pracownikiem etatowym Izby. Dyrektor Biura Izby jest, w rozumieniu kodeksu pracy, kierownikiem zakładu pracy wobec etatowych pracowników. Dyrektora Biura Izby wybiera Zarząd. Dyrektor Biura Izby bierze udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 
§24
Zarząd po zasięgnięciu opinii Rady Głównej w trybie uchwały może tworzyć lokalne oddziały Izby. Zarząd sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością wyodrębnionych jednostek gospodarczych Izby i powołuje kierowników tych jednostek. Rada Główna.
 
§25
Rada Główna Izby jest organem doradczym Zarządu Izby, reprezentującym interesy członków. Rada Główna Izby składa się co najmniej z 5 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków Izby, spośród członków zwyczajnych Izby. Rada Główna konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu i przyjmuje swój regulamin pracy.
 
§26
Rada Główna Izby przedkłada Zarządowi postulaty w sprawach, które wymagają decyzji Zarządu oraz opracowuje zasady etyki zawodowej członków Izby i przedkłada je Walnemu Zgromadzeniu Członków Izby celem zatwierdzenia. Rada Główna składa ze swej działalności sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu Członków Izby. Rada Główna może rekomendować kandydatów na sędziów Sądu Koleżeńskiego. Rada Główna występuje z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Członków Izby o nadanie tytułu członka honorowego. Rada Główna powołuje członków Kapituły.
VIII. Komisja Rewizyjna.
 
§27
Komisja Rewizyjna Izby składa się z od 5 do 7 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków Izby. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
 
§28
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: prowadzenie rocznej kontroli całokształtu działalności Izby, a zwłaszcza jej gospodarki finansowej, badanie dokumentacji rachunkowej oraz zgodność wydatków z budżetem Izby, informowanie Zarządu o wnioskach i spostrzeżeniach dotyczących bieżącej działalności Izby oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków Izby sprawozdań ze swej działalności wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi.
 
§29
Szczegółowe zasady pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin opracowany przez Komisję.
 
§30
Walne Zgromadzenie Członków Izby może powołać uchwałą Sąd Koleżeński, składający się z od 5 do 7 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków Izby spośród kandydatów rekomendowanych przez Radę Główną na okres kadencji Organów Izby, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt. b, c, d Statutu.
 
§31
W przypadku powołania Sądu Koleżeńskiego szczegółowe zasady i tryb postępowania przed tym Sądem określa ustalony przezeń regulamin.
 
§32
Sąd Koleżeński rozpatruje: spory niemajątkowe między Członkami Izby a Izbą wynikającymi z członkostwa, zarzuty przeciwko Członkom Izby o naruszenie Statutu bądź zasad etyki zawodowej.
 
§33
Orzeczeniem Sąd Koleżeński może:
 1. zobowiązać Członka Izby do wykonania bądź zaniechania czynności będących przedmiotem sporu,
 2. zobowiązać członka honorowego do zadośćuczynienia poprzez złożenie oświadczenie w odpowiedniej formie i treści,
 3. udzielić upomnienia Członkowi Izby, 
 4. wnioskować do Zgromadzenia Izby o wykluczenie Członka z Izby,
 5. wnioskować do Zarządu o zawieszenie Członka Izby,
 6. uniewinnić Członka Izby od stawianych zarzutów.
Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje członkowi odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków Izby w terminie 30 dni od daty otrzymania orzeczenia.

§34
Rada Główna na wniosek Zarządu może powołać uchwałą Kapitułę, składającą się co najmniej z 5 osób wybranych spośród kandydatów rekomendowanych przez Radę Główną na okres kadencji Organów Izby, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt. b, c, d Statutu. W przypadku powołania Kapituły zasady jej działania określi ustalony przezeń regulamin. Do kompetencji Kapituły należy przyznawanie odznaki za wybitne osiągnięcia w dziedzinie energetycznego wykorzystania biomasy i działania na rzecz rozwoju zrównoważonego.

VIII. Majątek Izby.
 
§35
Majątek izby powstaje z następujących źródeł:
 1. wpisowe - którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie Członków Izby, 
 2. składki członkowskie, których wysokość i terminy płatności ustala Walne Zgromadzenie Członków Izby, 
 3. wpływy z własnej działalności oraz dochody z majątku Izby, 
 4. subwencje, spadki, darowizny i zapisy od innych osób lub instytucji,
 5. dotacje celowe.
Gospodarka finansowa Izby prowadzona jest w oparciu o plany finansowe uchwalone przez Walne Zgromadzenie Członków Izby.

§36
Izba tworzy fundusze: zasobowy, na który wpłacane są składki członkowskie oraz wpisowe. fundusze celowe wynikające z obowiązujących przepisów,
 
§37
Decyzje o uszczupleniu funduszu zasobowego może podjąć Zarząd jedynie za zgodą Walnego Zgromadzenia Członków Izby. Rozporządzanie prawami majątkowymi Izby, wykraczającymi poza zwykły zarząd lub kwotę 10.000 EURO wymagają dla swej ważności podpisu dwóch członków Zarządu w tym Skarbnika Izby. Sprzedaż nieruchomości bądź ustanowienie hipoteki na nieruchomości będącej własnością Izby może nastąpić wyłącznie za zgodą Walnego Zgromadzenia Członków Izby.
IX. Postanowienia końcowe.
 
§38
W przypadku podjęcia Uchwały o rozwiązaniu Izby, Walne Zgromadzenie Członków Izby powołuje likwidatora i ustala, na jakie cele powinien być przeznaczony majątek Izby. Uchwała taka podlega zgłoszeniu Sądowi rejestracyjnemu.
 
§39
W pozostałych sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy o izbach gospodarczych

 

Pakiety Członkowskie

Szanowni CzłonkowiePolskiej Izby Biomasy !

Zgonie z Uchwałą WalnegoZgromadzenia Zarząd Polskiej Izby Biomasy wprowadza Pakietowe zestawy usług dlaczłonków Izby. Zawartość merytoryczną oraz cenę ustala każdorazowo Zarząd po złożeniu wniosku przez danego członka Izby.

serwis serene


kominki


ksub


JPG2017


logo kib


irena