Materiały dodatkowe

CZAS NA BIOMASĘ

 

Najwyższy czas pomyśleć o tym, co będzie działo się jaszcze w tym wieku, gdy paliw kopalnych zacznie brakować, a przecież to ponad 85% pokrycia zapotrzebowania na energię na świecie. W ciągu roku ludzie zużywają energię, na zgromadzenie której trzeba było 500 tys. lat, a zapotrzebowanie wciąż rośnie i według niektórych prognoz do 2035 roku podwoi się. Wtedy udokumentowane dziś złoża ropy naftowej będą już na wyczerpaniu...

 

Nie można sobie wyobrazić życia bez jedzenia i energii. Bez energii elektrycznej i cieplnej cywilizacja w obecnym kształcie przestanie istnieć, ale nie jest jeszcze za późno, aby coś zrobić. Ogromne awarie sieci elektroenergetycznych w ostatnich latach uzmysłowiły specjalistom jak ważną rolę może odegrać energetyka rozproszona, i najlepiej, wykorzystująca źródła odnawialne energii. Powstaje w ten sposób nowa dziedzina aktywności ludzkiej, która przyniesie bezpieczeństwo energetyczne i da zatrudnienie.

 

Polska jest tu w bardzo korzystnej sytuacji, ponieważ ma wielki potencjał energii z biomasy. Inne źródła energii odnawialnej z wody, wiatru, słońca i ziemi są również ważne, ale razem stanowią zaledwie kilka – kilkanaście procent tego potencjału. Do roku 2010 ponad 7,5 % energii elektrycznej ma być wykorzystane z odnawialnych źródeł (to dwuipółkrotnie więcej niż obecnie) zgodnie z dyrektywą 2001/77/WE Unii Europejskiej. Czas więc poważnie zająć się biomasą, czyli znanym od tysiącleci drewnem na opał oraz innymi „substancjami pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji".

 

Cele Polskiej Izby Biomasy

Apelami i dyrektywami niewiele uda się zdziałać. Trzeba wysiłku wielu instytucji i firm, którym najzwyczajniej w świecie powinno się to opłacać. Tak powstała w lutym 2004 roku Polska Izba Biomasy. Za cel postawiono sobie obok poprawy opłacalności upraw energetycznych i przetwarzania biomasy zwiększenie bezpieczeństwa zaopatrzenia w energię. Ważne, aby stała się z czasem tańsza od tej pochodzącej ze źródeł kopalnych, w dużej części importowanych z bardzo daleka. Trzeba rozwijać technologie energetycznego wykorzystania biomasy. Pomoże to ochronie środowiska naturalnego, zwłaszcza przed szkodliwą emisją dwutlenku węgla odpowiedzialnego w dużej mierze za „efekt cieplarniany" na Ziemi. Celem jest również aktywizacja gospodarcza lokalnych społeczności i zwalczanie bezrobocia, zwłaszcza w małych miejscowościach i na terenach wiejskich.

 

Kogo zrzesza Polska Izba Biomasy

Izba zrzesza podmioty gospodarcze, które chcą znaleźć swoje miejsce w biznesie, jakim staje się produkcja energii ze źródeł odnawialnych. Aktualnie są to producenci paliw z biomasy, w tym coraz popularniejszych peletów, urządzeń do energetycznego wykorzystania biomasy oraz dystrybutorzy tych paliw i urządzeń. Duża grupa członków Izby reprezentuje firmy instalacyjne z całej Polski, bo to one będą najaktywniejszymi propagatorami zmiany rodzaju paliwa do użytku codziennego. Są również instytucje działające na rzecz wykorzystania biomasy, na czele z zasłużoną organizacją pozarządową Polskim Towarzystwem Biomasy POLBIOM, członkiem Europejskiego Towarzystwa Biomasy (European Biomass Association) w Brukseli. W tej grupie znajdują się również instytuty badawcze udzielające Izbie wsparcia naukowego i organizacyjnego. Należy wymienić Instytut Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa z Warszawy, Instytut Techniki Grzewczej i Sanitarnej z Radomia, Instytut Technologii Drewna z Poznania oraz współpracujący z Izbą Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla z Zabrza.

 

Czym aktualnie zajmuje się Izba

Korzystając z ustawowych uprawnień Polska Izba Biomasy zajmuje się lobbingiem korzystnych dla odnawialnych źródeł energii rozwiązań w sferze legislacyjnej i ekonomiczno – fiskalnej. Jest to zadanie o bardzo długim horyzoncie czasowym, ale wagi tej pracy dla przyszłości energetycznej nie da się przeszacować.

Bieżące prace skupiają się nad kilkoma grupami zagadnień. Wspieranie rynku rozwoju rynku peletów w Polsce jest bardzo pilną kwestią, gdyż dotychczas cały efekt ekologiczny jest transferowany za granicę. Świadomość konsumentów, że jest źródło energii przynajmniej o połowę tańsze od oleju opałowego i tańsze od gazu, jest bardzo mała. Wkrótce to ma się zmienić.

Największe zasoby energii kryją się nie w procesie spalania biomasy, ale jej fermentacji beztlenowej. Mają tu swój udział najróżniejsze odpady organiczne, które jak na razie są bezproduktywnie utylizowane. To też musi się zmienić. Uzyskany biogaz da energię elektryczną i ciepło, które spowodują, że część wsi i małych miasteczek będzie samowystarczalna energetycznie. W Niemczech działa już 2.500 małych bioelektrociepłowni.

 Program Karola Teligi „400TKB" oznacza wymianę niemal pół miliona mało sprawnych pieców węglowych na dużo sprawniejsze, nowoczesne na biomasę (słoma, drewno). Jest to efekt ekologiczny i ekonomiczny na ogromną skalę, ale bez pomocy Państwa będzie trudno. Izba będzie zabiegała o taką pomoc.

Trwają przygotowania do uruchomienia handlu uprawnieniami do emisji CO2 . Od 1 stycznia 2005r. zaczyna Unia Europejska, a następnie cały świat dzięki przystąpieniu Rosji do Protokołu z Kyoto. Polska może dużo zyskać na tych transakcjach, ale trzeba przygotować wiele projektów inwestycyjnych z zastosowaniem biomasy jako źródła energii. Izba jest w trakcie przygotowań do tego.

Wzrost wykorzystania paliwa ekologicznego, jakim jest biomasa wymaga jego certyfikacji. Zajmą się tym współpracujące z Izbą instytuty badawcze (Poznań, Radom, Zabrze), ale należy przyspieszyć produkcję biomasy. Przygotowywany jest system kontraktacji biomasy z upraw energetycznych, które powinny stać się jedną ze specjalności polskiego rolnictwa. Izba będzie koordynowała prace nad powoływaniem związków producentów i organizacji odbioru biomasy przez energetykę. Nie jest to łatwy proces, ale tylko w ten sposób zasoby rolne mogą zostać optymalnie wykorzystane.Na koniec należy wspomnieć, że Izba organizuje targi i wystawy oraz szkolenia dla członków, a także propaguje stosowanie nowoczesnych technologii. To są jednak zajęcia rutynowe, które nie powinny odwracać uwagi od podstawowego problemu do rozwiązania:

 

Jak zastąpić, chociażby częściowo, paliwa kopalne odnawialnymi?

Najwyższy czas pomyśleć o tym, co będzie działo się jeszcze w tym wieku, gdy paliw kopalnych zacznie brakować... Polska Izba Biomasy - www.biomasa.org.pl

Listopad 2004 roku.

serwis serene


kominki


ksub


JPG2017


logo kib


irena