Pellet Serwis - Systemy grzewcze wykorzystujące energię odnawialną z biomasy

www.pelletserwis.pl

 

Firma Pellets Serwis Paweł Biernacki oferuje:

- ekspertyzy techniczne kotłów olejowych i węglowych przeznaczonych do modernizacji na pellety,
- montaż palników na pellety do modernizowanych kotłów olejowych i węglowych  - w tym kotłów podlegających dozorowi technicznemu,
- projektowanie i wykonawstwo kotłowni pelletowych, wraz z systemami magazynowania i transportu pelletów,
- przygotowywanie i pełne uzgodnienia z UDT dokumentacji instalacji, dokumentacji powykonawczej kotłów olejowych modernizowanych na pellety.

SPECMOT - Kompleksowa obsługa plantacji wierzby energetycznej

www.specmot.pl

 

Firma zajmuje się obsługą plantacji wierzby energetycznej. Kompleksowa obsługa plantacji– od przygotowania pola poprzez nasadzenia, nadzór nad uprawą, zbiór oraz kontraktację na całość uzyskanej biomasy. Ponadto firma oferuje sprzedaż sadzonek o bardzo dużych przyrostach, ze 100% gwarancją na przyjęcie, dostarczenie technologii uprawy i zbioru, doradztwo agrotechniczne, monitoring plantacji oraz gwarancję sprzedaży uzyskanego surowca.

SGS - Certyfkacja SNS w obrocie biomasa na cele energetycznebiomasy

 sgs

 

 www.sgs.pl

 

Zakres usług:

CERTYFIKACJA SYSTEMU OPARTEGO NA ZASADACH NALEŻYTEJ STARANNOŚCI (SNS) W OBROCIE BIOMASĄ NA CELE ENERGTYCZNE

Usługa certyfikacji systemu opartego na zasadach należytej staranności, tzw. SNS w obszarze oceny i kwalifikacji dostawców biomasy na cele energetyczne skierowana jest do wszystkich podmiotów będących w łańcuchu dostaw biomasy na cele energetyczne. Użytkownik końcowy tzw. jednostka wytwórcza, w której spalane są biomasa lub biomasa i paliwo pomocnicze, jak również wytwórca biomasy, operator logistyczny, dostawca bezpośredni do jednostki wytwórczej, czy też producent biomasy powinny opracować i wdrożyć system SNS mający zapewnić transparentność w zakresie kontroli pochodzenia biomasy na cele energetyczne w całym łańcuchu dostaw oraz zapewnić że wytwarzana biomasa na cele energetyczne
nie pochodzi z drewna pełnowartościowego (mając na uwadze § 6 ust. 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r.). Skutecznie wdrożony system SNS ma na celu usprawnienie procedury wydawania świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej przy wykorzystaniu biomasy na cele energetyczne.  

 

WERYFIKACJA DOKUMENTACJI POCHODZENIA BIOMASY

Audity dokumentacji polegają na weryfikacji dokumentacji pochodzenia biomasy na cele energetyczne, która ostatecznie jest składana do Urzędu Regulacji Energetyki. Usługa skierowana jest do wszystkich podmiotów gromadzących dowody na pochodzenie biomasy pod kątem ryzyka wytworzenia jej z drewna pełnowartościowego (mając na uwadze § 6 ust. 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r.). Audyt dokumentacji ma celu uwiarygodnienie i potwierdzenie zgodności dokumentowania pochodzenia biomasy z aktualnymi wymaganiami i wytycznymi Prezesa URE w tym zakresie.  


WIZJE LOKALNE PLANTACJI ENERGETYCZNYCH

Wytwórcy energii elektrycznej, jeśli chcą zaliczyć dany rodzaj biomasy do biomasy pochodzenia nieleśnego (tzw. biomasy „agro”), powinni udokumentować, że dany rodzaj paliwa pochodzi np. z upraw energetycznych. Wizje lokalne plantacji energetycznych wykonywane są na zlecenie podmiotów będących właścicielami plantacji, ale także skupujących ten rodzaj biomasy. Wizja lokalna „on-site” realizowana jest przez doświadczony zespół oceniający złożony z auditora systemowego oraz eksperta technicznego (plantator/ przedstawiciel środowiska naukowego). Celem wizji lokalnej jest potwierdzenie istnienia danej plantacji energetycznej, z której pochodzi biomasa oraz ma celu uwiarygodnienie i potwierdzenie zgodności dokumentowania pochodzenia biomasy z aktualnymi wymaganiami i wytycznymi Prezesa URE w tym zakresie. W wyniku wizji lokalnej sporządzany jest szczegółowy raport wraz z dokumentacją zdjęciową, wykonaną przez specjalistyczny sprzęt.  

 

AUDITY DOSTAWCÓW I MIEJSC WYTWARZANIA (ŹRÓDEŁ POCHODZENIA) BIOMASY NA CELE ENERGETYCZNE

Audyty dostawców i miejsc wytwarzania biomasy realizowane są zarówno dla biomasy krajowej jak i pochodzącej z importu. Usługa obejmuje zaplanowanie terminu i zrealizowanie auditu, następnie sporządzenie raportu wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski (w przypadku audytu realizowanego poza granicami kraju). Raporty z audytów poddawane są recenzji technicznej i następnie są zatwierdzane są przez SGS Polska Sp. z o.o. Globalna sieć oddziałów SGS posiadających  kompetentny personel umożliwia wykonywanie audytów w każdym kraju.  Globalna sieć oddziałów SGS posiadających kompetentny personel umożliwia wykonywanie auditów w każdym kraju. 

Wood Capital - Nasadzenie i zbiory zagajnika krótkiej rotacji na bazie odmian wierzby i topoli hybrydowej. Wytwarzanie biomasy dla sektora energetycznego oraz papierówki dla przemysłu drzewnego. Doradztwo

Wood capital

Neotermo - paliwa biomasowe i urządzenia grzewcze

www.neotermo.pl

 

Zakres usług:

Sprzedaż paliw biomasowych (pellet, brykiety, drewno) oraz urządzeń do ich spalania: kotły, palniki na pellet, piecyki na pellet, piecokominki, kominki. Montaż i serwis: urządzeń i kotłowni na pellet.

serwis serene


kominki


ksub


JPG2017


logo kib


irena