Ograniczenie współspalania biomasy z węglem?

 

Zmiana last minute w Ustawie o OZE będzie mieć natychmiastowe konsekwencje dla współspalania i rynku świadectw pochodzenia. 

Zapowiedzi Ministerstwa Gospodarki co do podjęcia skutecznych działań w celu ograniczenia nadpodaży świadectw pochodzenia energii z OZE nie były rzucone na wiatr. Dzięki wprowadzonej na ostatnim etapie prac legislacyjnych poprawce, świadectwa pochodzenia dla współspalania będą - wszystko na to wskazuje - przysługiwały w połowie dotychczasowej ilości już od wejścia ustawy w życie.

Wspomniana poprawka polegała na przeniesieniu regulacji dotyczących ograniczenia wsparcia dla współspalania z Rozdziału 4 ustawy do nowego art. 194 znajdującego się w Rozdziale 11 tej regulacji. Artykuł 194 ustawy stanowi, że:
„Do dnia 31 grudnia 2020 r. dla energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wytworzonej w instalacji, o której mowa w art. 44 ust. 8 [spalania wielopaliwowego], z wyłączeniem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wytworzonej w dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego, przysługuje świadectwo pochodzenia skorygowane współczynnikiem 0,5.”
Rozdział 4 ustawy wchodzi w życie dopiero 1 stycznia 2016 r., zaś Rozdział 11 (w którym znajduje się zacytowany art. 194) - po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia. Pozornie techniczna zmiana – przesunięcie regulacji z jednego rozdziału ustawy do innego, skutkuje bardzo istotną zmianą merytoryczną. 

Biorąc pod uwagę to, że w art. 223 ustawy ustawodawca niemal z aptekarską precyzją wyliczył jakie przepisy ustawy wchodzą w życie w jakim terminie, pominięcie art. 194 w katalogu przepisów wchodzących w życie w dniu 1 stycznia 2016 roku, z jednoczesnym wskazaniem, że ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, jednoznacznie wskazuje, że intencją ustawodawcy przy wprowadzeniu poprawki opisanej powyżej, była zmiana pierwotnego założenia projektu ustawy OZE jakim było ograniczenie wsparcia dla współspalania dopiero od 1 stycznia 2016 roku.

Warto jednak przeanalizować jeszcze jeden aspekt. Pojawiły się głosy, że ponieważ artykuł 194 zawiera w swojej treści odesłanie do art. 44 ust. 8, usytuowanego w Rozdziale 4 ustawy, to art. 194 jest na razie przepisem pustym, ponieważ zawiera odesłanie do regulacji (czyli art. 44 ust. 8), która wchodzi w życie dopiero 1 stycznia 2016 r. Jednak ta argumentacja nie wytrzymuje próby, gdy sięgnie się do innych przepisów Rozdziału 11, które bez wątpienia wchodzą w życie od razu, a też odsyłają do pewnych przepisów w Rozdziale 4. Na przykład art. 190, definiujący ilość świadectw pochodzenia, jakie powinny być nabyte w roku 2015 i 2016 (odpowiednio 14% i 15%), również zawiera odesłanie do przepisu znajdującego się w Rozdziale 4, w tym wypadku do art. 52. Jeśli uznać, że art. 190 również obowiązuje dopiero od 1 stycznia 2016 r., obowiązek nabycia świadectw pochodzenia za rok 2015 nie byłby prawidłowo określony. Nie będzie w każdym razie problemu ze zdefiniowaniem, do jakiej instalacji odnosi się art. 194. Wystarczy sięgnąć do Rozdziału 1 ustawy (definicje). Instalacja spalania wielopaliwowego jest tam zdefiniowania. Rozdział 1 wchodzi natomiast w życie z upływem 30 dni od ogłoszenia ustawy. 

Nie powinien również ujść uwadze art. 186 ust. 3 ustawy, zgodnie z którym „w sprawach związanych z wydaniem świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej przed dniem wejścia w życie Rozdziału 4, stosuje się przepisy dotychczasowe (…)”. Treść przepisu wskazuje, że jest to regulacja dotycząca procedury wydawania świadectw pochodzenia, nie dotyczy natomiast samej ilości świadectw, jakie są należne. Zakresy zastosowania art. 186 ust. 3 i art. 194 nie pokrywają się. Jednak gdyby uznać, że art. 186 ust. 3 jest przepisem materialnym, regulującym również ilość wydawanych świadectw, nie zmienia to wniosków z lektury przepisów. Należałoby wówczas przyznać, że art. 186 ust. 3 jest przepisem ogólnym (dotyczy globalnie wydawania ŚP dla wszystkich OZE), a art. 194 jest przepisem szczególnym, dotyczącym określonej kategorii świadectw pochodzenia: przysługujących za energię wyprodukowaną w instalacjach spalania wielopaliwowego. Zgodnie z zasadą, że przepis szczególny ma pierwszeństwo przed ogólnym (lex specialis derogat legi generali), art. 194 ma, w zakresie współspalania, pierwszeństwo przed art. 186 ust. 3 ustawy.

Ograniczenie współspalania, a tym samym podaży świadectw, nastąpi więc wedle wszelkiego prawdopodobieństwa, już od kwietnia 2015.

 

Autor: dr Karol Lasocki, partner, Departament Energetyki Innowacyjnej i Ochrony Środowiska K&L Gates

Źródło: cire.pl

serwis serene


kominki


ksub


JPG2017


logo kib


irena